Bài đánh giá smartphone

TSMC tạm ngưng kế hoạch sản xuất trên trên tiến trình 3nm trong vòng ít nhất 4 tháng

TSMC dự tính đầu tư tổng 50 tỉ USD cho tiến trình 3nm của mình. Ít nhất tại thời điểm này, họ đã chi tiêu hết 20 tỉ USD cho việc ngày. Việc sản xuất thử nghiệm ban đầu dự

Read more